Sällskapet för Parapsykologisk Forskning

SPF bildades preliminärt den 27 november 1947, då en interimsstyrelse valdes. Vid konstituerande möte den 19 februari 1948 började föreningen sin verksamhet. Utdrag ur stadgarna, som bara ändrats obetydligt under dessa 50 år:

§ 1 Uppgift
Sällskapets uppgift är studiet av de företeelser som betecknas som parapsykiska eller metapsykiska , i första hand former av meddelelse eller förnimmelse samt till själsverksamhet knutna fysikaliska effekter, där förmedling genom annat än de vanliga sinnena eller kända fysikaliska skeenden kan förmodas. Dessa studier skola avse dessa företeelsers realitet, beskaffenhet och omfattning. Sällskapet skall i lämplig omfattning bringa till allmän kännedom resultaten av genom sällskapet bedriven forskningsverksamhet.
 
§ 2 Verksamhetsformer
Verksamheten skall bedrivas under effektiv kontroll samt med allsidigt kritisk prövning av företeelser och försöksresultat, innefatta sakkunnig bearbetning och omfatta:
  1. experimentell forskning med reproducerbar metodik,
  2. observerande forskning gällande spontana företeelser av metapsykisk karaktär.
Forskning och bearbetning utföres av en eller flera arbetsgrupper. Dessa böra äga sakkunskap i berörda vetenskapsområden
såsom psykologi, neurologi, fysiologi, fysik och statistik. Utomstående sakkunskap må vid behov anlitas. Beträffande
reproducerbara försöksserier av större intresse böra utomstående fackmän inbjudas för kontroll, kritik och information.

§ 3 Medlemmar

Envar som så önskar och samtycker till sällskapets ändamålsparagraf kan erhålla medlemskap. Medlemskap erhålles genom att betala den årsavgift som bestämmes av årsmötet. Årsavgiften gäller det kalenderår under vilket inbetalningen gjorts. Avgift som betalas före årsmötet gäller som fullt betald årsavgift, även om årsmötet höjer avgiften. Medlem som betalar årsavgift under
löpande eller föregående år, har full rösträtt vid årsmötet. Medlem kan inlämna förslag att behandlas på årsmötet.
Sådana motioner skall vara styrelsen tillhanda före december månads utgång och skall skickas ut till medlemmarna jämte årsmöteskallelsen.

Föredrag

SPF:s verksamhet består framför allt av föredrag i Stockholm med svenska och utländska forskare, över ämnen som på något sätt berör parapsykologi. Föredragshållare kan vara allt från fysiker, biologer, läkare, psykologer, statistiker till teologer och litteraturvetare. Parapsykologi är i högsta grad tvärvetenskaplig. Ibland arrangerar SPF också forskningssymposier. Någon gång ordnas kvällar då medlemmar får pröva på enklare experiment.

Publikationer

SPF publicerar medlemsbladet Parapsykologi Forskning och Utveckling några gånger om året, samt en skriftserie.

SPF prenumererar på flera tidskrifter, som intresserade medlemmar kan läsa i cirkulation.

Se också

Att bli medlem i SPF

Vår boksamling på ca 2700 band

SPF:s skriftserie

Våra erbjudanden

Stiftelsen John Björkhems MinnesfondTillbaka till förstasidan